☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendia i zasiłki szkolne

 STYPENDIA/ ZASIŁKI SZKOLNE

(Rok szkolny 2017/2018)

 

       Na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. z 2017r. poz.2198 z późn.zm.) uczniom niżej wymienionych szkół przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

       Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dla każdego ucznia oddzielnie a uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego , a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego (tzn. że wnioski będą przyjmowane od 1-15 października)

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie gminy Dobrego Miasta,

 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,-zł netto,

    

     W roku szkolnym 2017/2018 stypendium wynosi:

 • 156 zł miesięcznie dla ucznia, gdzie dochód w rodzinie na osobę wynosi do 205,60 zł
 • 130 zł miesięcznie dla ucznia, gdzie dochód w rodzinie na osobę wynosi od 205,61 zł do 359,80 zł
 • 104 zł miesięcznie dla ucznia, gdzie dochód w rodzinie na osobę wynosi od 359,81 zł do 514 zł

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Dobre Miasto

 

Stypendium może być udzielone uczniowi w jednej lub kilku niżej wymienionych formach:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym m.in.:

 1. nauki języków obcych,

 2. zajęć muzycznych,

 3. zajęć sportowych,

 4. zajęć komputerowych,

 5. zajęć terapeutycznych,

 6. zajęć plastycznych

 7. udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w wyjazdach i szkolnych wycieczkach o charakterze edukacyjnym,

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym  w szczególności zakupu: podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów stroju i obuwia sportowego, pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu wiedzy ucznia, zakupu rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych ale mających wpływ na przebieg procesu nauczania wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, wyposażenia osobistego uczniów bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego lub realizacją obowiązku szkolnego przez ucznia,

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i kolegiach pracowników służb społecznych poza  miejscem zamieszkania,( może to dotyczyć kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji  zbiorowej.

Refundacja wydatków:

- nastąpi po przedłożeniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 3,  oryginałów rachunków lub faktur  wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego:

 1. za okres  wrzesień -  grudzień do 15 grudnia danego roku

 2. za okres styczeń – czerwiec do 25 czerwca danego roku

 

        Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej w szczególności uwzględnia się  występowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepełną rodzinę.

Członkami rodziny są : małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny.

 

Miesięczny dochód w gospodarstwie rolnym wynosi 288,- zł z 1 ha przeliczeniowego.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- świadczenia przysługującej osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i  

  instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym,

-świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw.500+) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

 1. Wniosek można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście, (na każde dziecko w rodzinie wymagany jest oddzielny formularz)

 2. Pobrany formularz czytelnie wypełnić.

 3. Do formularza dołączyć niezbędne załączniki: zaświadczenia, oświadczenia, decyzje itp. świadczące o uzyskiwanych dochodach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli z sierpnia) lub mające wpływ na przyznanie świadczenia.

 4. Następnie wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój Nr 30 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

    Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności takiego jak: klęska żywiołowa (pożar, powódź), kradzież, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, ciężka choroba w rodzinie (zdarzenia potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i dokumentami).

 1. W formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo:
  - 31.10.2017r kwoty 620 zł

 2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr 30 ( I piętro) w godz. od 7.00-15.00  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie  zasiłku .

 

 

   Załączniki:

   Wniosek o stypendium

   Wniosek o zasiłek szkolny

   Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

   Zestawienie faktur

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2012-08-31 10:17:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymon Drężek
(2021-01-20 11:42:11)

 
 
liczba odwiedzin: 610920

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X