☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki Mieszkaniowe

Kto może się ubiegać o  dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać  :

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

 • osoby którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • osoby, mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,      

 • inne osoby mające tytuł  prawny do zajmowanego lokalu  mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ważne!  O przyznanie dodatku mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

      Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od dnia 01 marca 2018r. wynosi 1029,80zł.

      Maksymalne kwoty, uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego : 

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód w gospodarstwie wieloosobowym

175% najniższej emerytury

1802,15 zł

 

125% najniższej emerytury

1287,25

 

      Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

      Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów  w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. nr 136 poz. 969 z późn.zm.)

Do dochodu nie wlicza się:

 •  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 •  dodatków dla sierot zupełnych,

 •  jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 •  dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 •  pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej ,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • dodatku energetycznego,

 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

      Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) zwana dalej „normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 

Liczba osób zamieszkujących

w lokalu

Powierzchnia normatywna

1 osoba

35m2

2 osoby

40m2

3 osoby

45m2

4 osoby

55m2

5 osób

65m2

6 osób

70m2

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2

 

Uwaga! Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ważne: Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury tj. 20,60

Jak jest wypłacany dodatek?

      Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

      W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?

      Jeżeli osoba, której przyznano dodatek , nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane  w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

 

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku,

 •  deklaracja o wysokości dochodów z 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

 • osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach brutto,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o osiągniętym dochodzie, dowód wpłaty potwierdzający wysokość składki zdrowotnej,

 • emeryci/renciści – ostatnia decyzja emerytalna/rentowa,

 • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe)

 • osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymanych stypendiach,

 • osoby uczące się – zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk,

 • osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń ( z uwzględnieniem składki zdrowotnej) oraz osobiste oświadczenie o źródłach utrzymania podpisane w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku  mieszkaniowego,

 • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne – decyzje o przyznanych świadczeniach,

 • osoby otrzymujące alimenty – wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie od komornika lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów.

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu w przypadku podnajemców ,

 •  fakturę za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu) właściciele domów jednorodzinnych do wniosku dołączają:

 • dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz wyposażeniu technicznym domu,

 • aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych poniesione lub naliczone w miesiącu składania wniosku,

 Uwaga: w trakcie przyjmowania wniosku mogą wyniknąć okoliczności, które trzeba będzie wyjaśnić poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 

Miejsce  pobrania i złożenia dokumentów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3, (tel.89 616 12 70)

Pliki do pobrania

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 Deklaracja o wysokości dochodów

Oświadczenie

 

Wytworzył:
(2013-06-19)
Udostępnił:
Halina Fokt
(2013-06-19 12:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2018-06-25 10:07:51)

 
 
liczba odwiedzin: 610919

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X