☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi opiekuńcze - 03.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - 25.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Istotne warunki zamówienia

Dobre Miasto 12.11.2020 r.


2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Dobre Miasto, 31.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 30.12.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Dobre Miasto, dnia 17.12.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Istotne warunki zamówienia

Dobre Miasto, dnia 09.12.2019r.

________________________________

2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art.138o ustawy Pzp

Załączniki:

Istotne warunki zamówienia

Nr 1 - Oferta

Nr 2 - Oświadczenie

Nr 3 - Oświadczenie 

Nr 4 - Wykaz usług

Nr 5 - Wykaz osób

Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nr 7  - Projekt umowy

 

____________________________________

2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138o ustawy Pzp

_________________________________________

Protokół z otwarcia ofert


                                                                                   

                                                             UWAGA!

Zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

1/ W rozdziale III - Opis sposobu przygotowywania  oferty cenowej  dodano pkt.4 o treści:

Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

 

Zmiana w Istotnych Warunkach Zamówienia

1/ W rozdziale IV- Wspólne ubieganie się o zamówienie, w pkt. 4  dodano ppkt.4.3 o treści:

wykaz wykonywanych usług, z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, których przedmiotem było świadczenie usług opiekuńczych o wartości minimum każde po 150.000 zł. ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) ( załącznik nr.4 do IWZ), oraz dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2/ W rozdziale VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w pkt.1 dodano ppkt.1.3 o treści:

wykaz wykonywanych usług, z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie , których przedmiotem było świadczenie usług opiekuńczych o wartości minimum każde po 150.000 zł. ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) ( załącznik nr.4 do IWZ ), oraz dowody potwierdzające , że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .

 

Poprawione  - Istotne  Warunki Zamówienia 

                                                        Dobre Miasto, dnia 30.11.2016r.

 

_____________________________________

                                                                          Dobre Miasto, dnia 29.11.2016r.

 

Zamawiający( nazwa i adres ):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 3

11-040 Dobre Miasto

NIP 7392918445

REGON 004445880

Rachunek: Warmiński Bank Spółdzielczy w Dobrym Mieście

46 8857 1041 3001 0000 2310 0001

 

Adres do korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 3

11-040 Dobre Miasto

 

Tel.(0-89) 616-12-70

e-mail: mopsdobremiasto@interia.pl

strona internetowa BIP: dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

                                 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art.138o ustawy Pzp

     Przedmiotem zamówienia są: Usługi opiekuńcze u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w miejscu ich zamieszkania w 2017 roku. I. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych , które wymagają pomocy innych osób .Usługi opiekuńcze wykonywane będą u około 50 osób. Łączna ilość usług wyniesie ok. 28.125 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych Warunkach Zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

III. Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany załącznik nr.1 - " Oferta",

2. Wypełniony i podpisany załącznik nr.2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ,

3. Wypełniony i podpisany załącznik nr.3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

    Zamawiający , zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp , najpierw dokona oceny ofert , a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu .

   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń , dokumentów i pozostałych załączników wyszczególnionych w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela : Halina Fokt , Agnieszka Rupiewicz-Baranowska .tel.(0-89) 616-12-70 , e-mail:mopsdobremiasto@interia.pl

IV. Kryteria oceny oferty:

Waga kryterium : Najniższa cena brutto - 60 %

Waga kryterium: Doświadczenie Wykonawcy - 40 %

V. Opis sposobu składania oferty .

1.Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem :

                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                       11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 3

                               OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

"Usługi opiekuńcze u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w

                     miejscu ich zamieszkania w 2017 roku "

              Nie otwierać przed dniem 07 grudnia 2016 r. do godz. 10:15"

         Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w ogłoszeniu na usługi społeczne obciążają wyłącznie Wykonawcę .

2.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

Termin składania ofert - 07.12.2016r. godz.10:00

Miejsce składania ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 pokój-43

Termin otwarcia ofert - 07.12.2016r. godz. 10:15

Termin otwarcia ofert - 07.12.2016r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 pokój- 43

Załączniki:

1/. Istotne Warunki Zamówienia

2/. Oferta - załącznik nr.1

3/. Oświadczenie -załącznik nr.2

4/. Oświadczenie -załącznik nr.3

5/. Wykaz usług - załącznik nr.4

6/. Wykaz osób - załącznik nr.5

7/. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr.6

8/. Projekt Umowy - załącznik nr.7

 

                                                                                                     Kierownik

                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Dobrym Mieście

                                                                                                     Halina Fokt

Wytworzył:
(2016-11-28)
Udostępnił:
Halina Fokt
(2016-11-28 14:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2021-01-19 13:50:04)
 
 
liczba odwiedzin: 610930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X