☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania dzieci uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa w sytuacji gdy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a nie otrzymują należytego wsparcia od rodziców zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

 

1. Warunki nabywania prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

- dziecku, które ma orzeczone wyrokiem lub ugodą sądu alimenty od rodzica, który nie wywiązuje się z tego zobowiązania a prowadzona przez komornika egzekucja jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji stwierdza się wówczas gdy w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

- dziecku do ukończenia 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, albo bezterminowo jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- jeżeli miesięczny dochód członków rodziny dziecka osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł;

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli dziecko:

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

- zawarło związek małżeński

 

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalana jest w wysokości bieżąco przysługujących alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł na każde dziecko uprawnione do alimentów.

 

2. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka lub na wniosek pełnoletniego dziecka. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

 •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochody opodatkowane ośrodek pomocy społecznej pozyskuje samodzielnie z odpowiednich organów),
   
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
   
 • zaświadczenie komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
   
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty, postanowienia zabezpieczającego powództwa lub protokół ugody sądowej,
   
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
   
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia, wskazane przez pracownika.

- Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Okres świadczeniowy trwa od 1 października danego roku do 30 września następnego roku kalendarzowego.

- Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są nie wcześniej niż od 1 sierpnia. Złożenie wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia powoduje, że ustalenie prawa i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Złożenie wniosku wraz z dokumentacją w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października powoduje, że ustalenie prawa i wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Ważne: Szczegółowe zasady i warunki pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.). 

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2017-08-14 10:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2017-08-16 08:58:35)
 
 
liczba odwiedzin: 610931

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X