☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXVII/196/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia  28 czerwca 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art.40, ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218,Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 zm. Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz.554, Nr 157, poz.1241, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738, zm.Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842, zm.Dz.U. z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.622, Nr 125, poz.842, Nr 149, poz.887, zm. Dz.U. z 2012r. poz.567), Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje

 

§ 1. 

Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXXI/215/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 7 października 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. 

2. Uchwała Nr XL/284/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. 

3. Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. 

4. Uchwała Nr LI/386/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko 

 

 

uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/196/2012

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

 

           Konieczność podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście wynika bezpośrednio z zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2012 roku przez zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W wystąpieniu pokontrolnym zalecono wprowadzenie do dokumentów organizacyjnych MOPS zapisów stanowiących o realizacji przez Ośrodek zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie ostatniego roku Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przekazano także inne zadania, w tym m.in. z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Jednocześnie Statut poddano aktualizacji w zakresie aktów prawnych regulujących zakres działania MOPS oraz ujednolicono zapisy odnośnie powierzonego zakresu zadań.

Ponadto, od czasu uchwalenia Statutu MOPS w 2004 roku był on kilkakrotnie zmieniany. W związku z powyższym, projekt uchwały postanawia o wprowadzeniu tekstu jednolitego w celu ułatwienia korzystania z dokumentu.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/196/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, zwany dalej „Ośrodkiem” jest   jednostką organizacyjną Gminy Dobre Miasto nie posiadającą osobowości prawnej  utworzoną na podstawie   Uchwały Nr XXX/186/93 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 marca 1993r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Dobrym Mieście.
 2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Dobre Miasto, utworzona  w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

 § 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz.1362 z  późn. zm.) i  przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

4)      ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn.zm.)

5)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375 z późn.zm.),

6)       ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz.225 z późn.zm.),

7)      ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.),

8)      ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.  Nr 1, poz. 7 z późn.zm.),

9)      ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180,poz.1493 z późn.zm),

10)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 późn.zm.),

11)  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

12)  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z  późn.zm.),

13)  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.1572 z późn.zm.),

14)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późn.zm.),

15)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn.zm.),

16)  ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz.1585 z późn.zm.)

17)  ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących  ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r.Nr 42 poz. 371 z  późn.zm.),

18)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.),

19)  Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dz.U. z 2010r. Nr 81, poz.530 z późn.zm.),

20)  innych ustaw nakładających zadania na ośrodek pomocy społecznej 

21)  niniejszego statutu,

22)  uchwał Rady Miejskiej w Dobrym Mieście oraz Zarządzeń i ustaleń Burmistrza Dobrego Miasta,

 

§ 3.

 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Dobre Miasto.
 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w mieście Dobre Miasto.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu pomocy  społecznej.

Rozdział 2

Organizacja Ośrodka

§ 4.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Dobrego Miasta.

       3.   Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Dobrego Miasta.

§ 5.

Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

§ 6.

Zasady działania i organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Dobrego Miasta.

§ 7.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w  zakresie pomocy społecznej.

 

§ 8.

 1. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na  celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji,  przedsiębiorstw i banków, w tym również do występowania i prowadzenia w imieniu gminy  spraw sądowych w charakterze strony.
 2. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

a)      wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach na podstawie upoważnień udzielonych przez  Burmistrza Dobrego Miasta lub Radę Miejską w Dobrym Mieście z zakresu realizowanych przez Ośrodek zadań własnych gminy i zleconych gminie,

b)      organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników,

c)      wykonywanie innych zadań pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza , Radę Miejską lub Wojewodę,

d)      wydawanie zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

§ 9.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagradzania regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i  ustawy o  pracownikach samorządowych, kodeksu pracy  oraz przepisy wykonawcze, a także regulaminy ustalone przez Kierownika. 

 

Rozdział 3

Cele i zadania Ośrodka

§ 10.

 1. Celem działania Ośrodka jest:

a)      Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

b)       umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

c)      zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

§ 11.

 1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1)      tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2)      analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej,

3)      wspomaganie i pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

4)      współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w  nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

5)      organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w tworzeniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom  pomocy społecznej,

6)      świadczenia usług przewidzianych przepisami prawa,

7)       pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków temu celowi,

8)      właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami,

9)       prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a)      Świadczeń z pomocy społecznej oraz ich przyznawanie i wypłacanie,

b)      Świadczeń rodzinnych oraz ich przyznawanie i wypłacanie,

c)      Świadczeń alimentacyjnych oraz ich przyznawanie i wypłacanie,

d)      Dłużników alimentacyjnych,

e)      Dodatków mieszkaniowych oraz ich przyznawanie i wpłacanie,

f)       Pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,

10)  koordynację i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja społeczna osób uzależnionych od  alkoholu oraz osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

11)  Zgłaszanie, opłacanie składek i potwierdzanie prawa do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w przypadkach przewidzianych prawem.

 1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

a)      własne gminy - w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Burmistrza Dobrego Miasta i Rady Miejskiej w Dobrym Mieście,

b)      zlecone gminie - w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami przekazanymi  

przez Wojewodę,

c)      inne zadania, wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź  innych ustaw,  mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu środków  finansowych na realizacje tych celów.

d)      wynikające z uchwał Rady Miejskiej dotyczących lokalnych programów pomocy społecznej i programów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 12.

 1. Ośrodek prowadzi klub integracji społecznej, w ramach którego organizowane są działania  o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 2. Ośrodek ponadto:

a)     współdziała z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami  oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej, 

b)    współpracuje z organami i jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej,  policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi, itp.,

c)     w uzasadnionych przypadkach może wytaczać powództwa na rzecz obywateli o roszczenie alimentacyjne,

d)    może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

e)     może organizować roboty publiczne

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 13.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika Ośrodka i uchwalony przez Radę Miejską w Dobrym Mieście.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Kierownik.
 3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio ze swego budżetu, będącego częścią składową budżetu Gminy Dobre Miasto.
 4. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy jest finansowany ze środków własnych  Gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.
 5. Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

Rozdział 5

Mienie Ośrodka

§ 14.

 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek bądź przekazane mu nieodpłatnie do prowadzenia działalności, zgodnie z obowiązującymi w tym z zakresie przepisami.
 2. Likwidacja lub zbycie środków trwałych wymaga zgody Burmistrza Dobrego Miasta.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 15.

       Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2017-08-18 11:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2017-08-18 11:48:57)
 
 
liczba odwiedzin: 610937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X