☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Podstawa prawna:

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania zwany dalej Programem został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r. poz. 671). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej ustawą.

 

Czas realizacji Programu: lata 2014–2020, obejmuje wszystkie województwa.

 

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Podmiotami realizującymi Program są:

- na szczeblu administracji rządowej, centralnie – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; - w województwie - wojewoda, realizujący zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej;
- na szczeblu gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), realizujący zadanie poprzez ośrodki pomocy społecznej przy udziale innych jednostek organizacyjnych gminy, w tym jednostek oświaty.


 

Odbiorcy Programu:

W ramach Programu gminy udzielają wsparcia w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Formami wsparcia w ramach Programu są:
- posiłek;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Wsparcie w ramach Programu dla osób spełniających warunki wskazane w ustawie gmina powinna realizować przez pełny rok kalendarzowy również w okresach wolnych od zajęć szkolnych.

 

Efektywność realizacji Programu:

Głównym miernikiem efektywności Programu jest liczba wszystkich osób objętych pomocą, w tym dzieci i młodzieży.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Halina Fokt
(2017-08-30 11:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2017-08-30 11:33:07)
 
 
liczba odwiedzin: 610942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X