☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,

 1. Informacja ogólna o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”,
 2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,
 3. Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020,
 4. Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 5. Karta realizacji usług asystenckich w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 

Dobre Miasto, 30.12.2019 r.


 logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Olsztynie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

 

 1.  Artykuły warzywne i owocowe:
  1. groszek z marchewką 3,2 kg,
  2. fasola biała 3,2 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 


 

REKRUTACJA do II EDYCJI PROJEKTU

z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej

Rekrutacja trwa do 31.01.2020r. Szczegóły u pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu

ZAPRASZAMY

 

plakat

 


 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście podaje do publicznej wiadomości projekt   „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2024”.

W/w dokument opublikowany zostaje na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, a nadto będzie wyłożony w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście od 22.11.2019 do 06.12.2019r. .

W celu zgłoszenia uwag do projektu należy wypełnić formularz zgłaszania uwag i wysłać go pocztą elektroniczną na adres mopsdobremiasto@interia.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. w dniach od 22.11.2019r do 06.12.2019r.

Dobre Miasto, dnia 22.11.2019r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  2019-2024

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG


Dnia 14 października 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście otwarty będzie do godziny 15.00.


 

bank zywnosci

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1030 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dobre Miasto woj. Warmińsko-Mazurskie

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 57.055,40 ton żywności;

o 7.210 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 89 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 3 spotkania dla 59 uczestników

Tematy: Prawidłowy sposób żywienia w chorobach układu krążenia

             Zdrowe żywienie od A do Z

             Cały ten cukier

• Kulinarne – 2 spotkania dla 23 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 7 uczestników

Temat: Co się dzieje z żywnością z żywnością, której nie zjemy

 

 

 

logo

dot. projektu Nr RPWM.11.01.01- 28-0087/18-00. projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W niżej wymienionych dniach i godzinach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w Dobrym Mieście uczestnicy Projektu odbędą:

08.07.2019r. , godz. 9.00 - 17.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

09.07.2019r. godz. 9.00 - 18.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

10.07.2019r., godz. 9.00 - 18.30 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

11.07.2019r., godz. 9.00 - 17.00 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

12.07.2019r.   godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

15.07.2019r. godz. 9.00 - 15.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

16.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

17.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

18.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                      godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

19.07.2019r. godz. 9.00 - 16.15 indywidualną diagnozę z doradcą zawodowym

                     godz. 8.00 - 16.00 indywidualną diagnozę psychologiczną

 

23.07.2019r. godz. 7.30 - 19.15 indywidualne poradnictwo prawne

24.07.2019r. godz. 7.30 - 19.15 indywidualne poradnictwo prawne


INFORMACJA

 Z powodu fali upałów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w dniach 12,13 i 17 czerwca 2019r. będzie czynny do godz. 14.00 . W dniu 14 czerwca godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian (7.00 - 13.00)

Podstawa prawna:

art. 94 ust.2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1040) oraz & 30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Monitoring dot. "Strategii rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2009- 2018"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, informuje że zgodnie z uchwałą nr XXXI/224/2009 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobre Miasto na lata 2009- 2018", przystąpił do opracowania  raportu z monitoringu ww dokumentu za lata 2017- 2018.

Zgodnie z art. 110 ust.4 ustawy o pomocy społecznej jednostką całościowo koordynującą realizację strategii jest tutejszy Ośrodek. Jednakże w wybranych obszarach interwencji niezbędne jest zaangażowanie lokalnych partnerów - podmiotów działających w sferze pracy, edukacji, sportu, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, wspierania rodziny i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonych do niniejszego pisma tabel w obszarach dotyczących działalności Państwa Placówek a następnie odesłania ich na adres Ośrodka do dnia 24.062019r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres mopsdobremiasto@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ww dokumentu - Wioletta Nowak tel. 535 500 013

Poniżej dokumenty do pobrania:

Urząd Miasta

Centrum Kulturalno- Biblioteczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Organizacje Pozarządowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Placówki Służby Zdrowia

Szkoły

Przedszkola

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna

 


logo

Działania/zadania, które będą podejmowane w projekcie  w miesiącu maju 2019r.

1. Diagnoza 30 Uczestników Projektu z 7 pracownikami socjalnymi

Data diagnozy Godzina diagnozy Miejsce diagnozy

22.05.2019r., 23.05.2019r., 24.05.2019r., 27.05.2019r., 28.05.2019r., 29.05.2019r., 30.05.2019r., 31.05.2019r.

,

   10.00 -13.00

ul. Olsztyńska 3, siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

2. Sporządzenie 30 wywiadów środowiskowych przyznających zasiłki celowe dla  Uczestników Projektu, przygotowanie 30 decyzji administracyjnych w tym zakresie oraz wyplata przyznanych świadczeń w kasie MOPS. Zasiłki celowe stanowią wkład własny do projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

3. W miesiącu czerwcu podpisanie zostanie 30 kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu.


LOGO

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że REKRUTACJA uczestników do Projektu pod nazwą " Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia" na rok 2019  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA .

Do projektu na rok 2019 zrekrutowano łącznie 30 osób. Rekrutacja na rok 2020 rozpocznie się w styczniu 2020r. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Dobre Miasto, dnia  21.05.2019r.           

                                                            


Logo

ZAPRASZAMY osoby chętne do udziału w Projekcie Unijnym, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

- Wznowiona rekrutacja !!!!

 

plakat

O szczegółach związanych z projektem  na bieżąco informują pracownicy socjalni Ośrodka, koordynator projektu. W siedzibie Ośrodka znajduje się również BIURO PROJEKTU, w którym otrzymasz   wszystkie niezbędne informacje!!!!

W Ośrodku można również otrzymać, wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne !!!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  !!!

 


I N F O R M A C J A

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście  zaprasza do składania ofert związanych  z realizacją zadań wynikających z   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

2. Katalog działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  z zakresu przeciwdziałania narkomanii możliwych do finansowania ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

3. Wzór oferty programowej

4. Ogłoszenie


OGŁOSZENIE O NABORZE – RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Ogłoszenie o naborze

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Dobre Miasto, 20.02.2019 r.


logo

 

Gmina Dobre Miasto otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą " Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - wsparcie finansowe świadczonych usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia"

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

na lata 2014 -2020

 

Cel projektu: podniesienie aktywności społeczno - zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych tereny objęte rewitalizacją zgodną z Lokalnym Programem Rewitalizacji miny Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslov, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Adresaci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie  w wieku od 15 do 64 roku życia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Działania przewidziane do realizacji w Projekcie:

- opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno - Zawodowej tzw.(IPASZ) dopasowanego do potrzeb Uczestnika i oczekiwań potencjalnych pracodawców.

- systematyczne spotkania Zespołu ds Rozwoju Uczestnika Projektu ,

- realizacja kontraktów socjalnych,

- udział w warsztatach, treningach, spotkaniach, konsultacjach z zakresu aktywizacji społecznej ( trening osobisty, trening interpersonalny, poradnictwo psychologiczne, prawne, warsztaty rozwijające kapitał społeczny Metodą Pomosty, warsztaty z wolontariatu, zajęcia z arteterapii, trening relaksacyjny)

- udział w warsztatach, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach studyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej ( warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty  z ekonomii społecznej, wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej, poradnictwo pracy, doradztwo zawodowe, job-coaching)

- organizacja kursów zawodowych  "szytych na miarę"

- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i jego podjęciu

Biuro projektu:

                         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                         ul. Olsztyńska 3

                         11-040 Dobre Miasto

                         pokój 19

                         tel. 535 500 013

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni oraz koordynator projektu. W siedzibie Ośrodka prowadzona jest rekrutacja osób chętnych do projektu oraz  można otrzymać dokumenty rekrutacyjne.  

 

REKRUTACJA DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU   !!!!!!!

 

plakat

 

Wytworzył:
Wioletta Nowak
Udostępnił:
Szymon Drężek
(2020-03-20 10:51:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Nowicki
(2020-05-18 16:12:25)
 
 
liczba odwiedzin: 610962

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X