☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Grafika zawierająca herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik do

Zarządzenia Nr0050.60.2016.KZ.

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 29 marca 2016 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOBRYM MIEŚCIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

 2. Zasady kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,

 3. Zadania komórek organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,

 4. Zasady podpisywania dokumentów,

 5. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

 6. Zasady kontroli zarządczej.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Dobrego Miasta,

 2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobre Miasto,

 3. Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,

 4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działy, sekcje, zespoły, samodzielne stanowiska.

 5. Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dobre Miasto nie posiadającą osobowości prawnej.

 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Dobre Miasto.

 3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Dobre Miasto.

 4. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek określa Statut.

§ 4

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności;

2) jednoosobowego kierownictwa;

3) służbowego podporządkowania;

4) etyki zawodu pracownika socjalnego;

5) racjonalnego gospodarowania zasobami;

6) kontroli wewnętrznej;

7) podziału zadań;

 1. indywidualnej odpowiedzialności za powierzone zadania;

 2. wzajemnego współdziałania.

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna

§ 5

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Kierownik Ośrodka,

 2. Dział Księgowo-Administracyjny,

 3. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,

 4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 5. Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie,

 6. Radca Prawny,

 7. Stanowisko Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej Uczniom.

2. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu, w Ośrodku dopuszcza się

tworzenie stałych bądź okresowych zespołów zadaniowych.

 1. Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej Ośrodka przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział III

Zasady kierowania Ośrodkiem

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

 2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego oraz Koordynatora.

 3. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy oraz bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Ośrodku, ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje w stosunku do nich czynności pracodawcy.

 4. W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka w zakresie udzielonego upoważnienia Ośrodek reprezentuje wyznaczony przez Kierownika pracownik - Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń.

§ 7

Do zadań Kierownika należy:

 1. organizacja pracy Ośrodka poprzez tworzenie komórek organizacyjnych zapewniających właściwą realizację zadań przez Ośrodek,

 2. udzielanie stosownych upoważnień w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań i organizacji pracy, w tym w szczególności na czas swojej nieobecności,

 3. prowadzenie spraw oraz wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych przez Ośrodek zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. składanie sprawozdawczości z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w tym zakresie,

 5. ustalanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników,

 6. wydatkowanie środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 7. zapewnienie prawidłowej gospodarki mieniem Ośrodka,

 8. kontrola i nadzór na realizacją zadań i prowadzeniem spraw przez podległych pracowników i koordynatora,

 9. kontrola i nadzór nad koordynatorem,

 10. kształtowanie prawidłowej polityki kadrowej, w tym szkoleniowej oraz socjalnej,

 11. kształtowanie prawidłowej polityki finansowej,

 12. wydawanie poleceń, zarządzeń i regulaminów,

 13. rozpatrywanie skarg i wniosków,

 14. koordynowanie realizacji zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

 15. zawieranie umów w zakresie realizowanych przez Ośrodek zadań na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień,

 16. zapewnienie właściwej polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

 17. sprawowanie kontroli zarządczej w Ośrodku,

 18. przyjmowanie interesantów Ośrodka,

 19. realizacja innych zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa nałożonych na kierownika jednostki.

 

§ 8

 

1. Główny Księgowy sprawuje nadzór i prowadzi gospodarkę finansową oraz księgową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. opracowanie projektów dokumentacji regulującej przyjęte przez Ośrodek zasady rachunkowości i zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

 2. sporządzanie planów finansowych działalności Ośrodka,

 3. nadzór i kontrola wykonania planu finansowego Ośrodka, wnioskowanie o dokonanie zmian w planie finansowym w sytuacjach uzasadnionych,

 4. prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

 8. nadzór nad zabezpieczeniem mienia i egzekwowania należności,

 9. sporządzanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu,

 10. nadzór nad wykonywaniem zadań księgowego oraz kasjera.

 

§ 9

 

1. Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń koordynuje pracę pracowników socjalnych i nadzoruje pracę asystentów rodziny.

2. Do zadań Koordynatora należy:

1) koordynowanie pracy pracowników socjalnych, w tym przydział rejonów pracy socjalnej,

2) wspieranie pracowników socjalnych w prowadzonej przez nich pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy,

3) sprawdzanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych wraz z niezbędną dokumentacją, zasadności proponowanych form i wysokości świadczeń pomocy społecznej,

4) nadzorowanie realizacji zawartych kontraktów socjalnych,

5) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

6) opracowywanie programów pomocy społecznej służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych, łagodzeniu skutków ubóstwa, podnoszeniu jakości życia osób i rodzin oraz wdrażanie ich w życie,

7) koordynowanie działań wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz monitorowanie określonych działań , sporządzanie raportów z postępu prac.

 1. wspieranie i nadzorowanie pracy asystentów rodziny.

 

Rozdział IV

Zadania komórek organizacyjnych w Ośrodku.

§ 10

 1. Do zadań Działu Księgowo-Administracyjnego należy:

 1. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 2. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,

 3. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 4. prowadzenie ewidencji składników majątkowych Ośrodka i ich inwentaryzacja,

 5. dokonywanie zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań Ośrodka,

 6. naliczanie wynagrodzeń pracowników, ich rozliczanie i ewidencjonowanie,

 7. sporządzanie deklaracji i dokonywanie rozliczeń podatków i składek należnych od pracowników Ośrodka i osób pobierających niektóre zasiłki i świadczenia,

 8. prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy Ośrodka poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego, w tym wypłaty zasiłków i świadczeń, zgodnie z instrukcją kasową,

 9. prowadzenie spraw socjalnych pracowników tj. opracowywanie corocznych planów oraz realizacja wydatków ZFŚS zgodnie z przyjętym regulaminem i zarządzeniami Kierownika Ośrodka,

 10. prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników oraz dokumentacji czasu pracy,

 11. prowadzenie zamówień publicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka, rejestru umów,

 12. dokonywanie zakupów bieżących i inwestycyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,

 13. administrowanie systemami informatycznymi użytkowanymi przez Ośrodek oraz administrowanie bezpieczeństwem informacji i ochroną systemów teleinformatycznych,

 14. kontrola przestrzegania ustanowionych procedur ochrony danych osobowych,

 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji danych osobowych i zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO,

 16. prowadzenie biuletynu informacji publicznej,

 17. systematyczne szkolenie pracowników w zakresie użytkowania programów komputerowych,

 18. gospodarowanie mieniem Ośrodka ,

 19. prowadzenie składnicy akt,

 20. obsługa kancelaryjna Ośrodka, w szczególności ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 21. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,

 22. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt

 23. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

 24. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

2. Dział Księgowo-Administracyjny obejmuje stanowiska:

 1. głównego księgowego,

 2. księgowego,

 3. kasjera,

 4. pracownika obsługi kancelarii i składnicy akt,

 5. pracownika obsługi kadr,

 6. informatyka,

 7. sprzątaczki

 

§ 11

 

1. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń należy:

 1. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla uprawnionych przepisami prawa podmiotów, w tym również na potrzeby innych uprawnionych jednostek,

 3. rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,

 4. prowadzenie pracy socjalnej zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 5. monitorowanie w razie potrzeby sytuacji rodziny lub osób korzystających z pomocy społecznej,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 7. udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin,

 8. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,

 9. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i praca w grupach roboczych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 10. podejmowanie interwencji kryzysowej,

 11. udzielanie informacji na podstawie wniosku o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 12. przygotowywanie list wypłat świadczeń pieniężnych, realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,

 13. współdziałanie z organami samorządowymi, sądami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w celu realizacji zadań statutowych oraz innych obowiązków wynikających z ustaw,

 14. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 15. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, analiza sytuacji rodziny oraz wnioskowanie do Kierownika Ośrodka o przyznanie asystenta rodziny oraz współpraca z asystentami rodzin,

 16. zapewnienie przez asystenta rodziny wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez pracę z rodziną,

 17. współpraca z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 18. przygotowywanie i analizowanie danych do opracowania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny,

 19. przygotowywanie na zlecenie Kierownika materiałów służących opracowywaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;

 20. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt

 21. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;

 22. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 1. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń obejmuje stanowiska:

 1. koordynatora – pracownika socjalnego,

 2. pracownika socjalnego do obsługi rejonu pracy socjalnej,

 3. asystenta rodziny,

 1. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń realizuje swoje zadania według następującego podziału:

 1. formy świadczonej pomocy społecznej: zasiłki stałe, kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk i innych placówek całodobowych,

 2. w rejonach pracy socjalnej, które wyodrębniane (grupowane) są według ulic miasta Dobre Miasto i miejscowości wiejskich leżących w granicach administracyjnych Gminy Dobre Miasto – w pozostałym zakresie.

 1. Liczba rejonów pracy socjalnej ustalana jest w oparciu o liczbę ludności lub liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Sposób ustalania rejonów określa Koordynator w porozumieniu i za zgodą Kierownika Ośrodka.

§12

 1. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy:

 1. wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w sprawie uprawnień do świadczeń

rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,

 1. przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu

alimentacyjnego oraz prowadzenie ich rejestrów,

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i

świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach,

4) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

6) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi ,

7) odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

8) współpraca z komornikami sądowymi, sądem, urzędem pracy, starostwem powiatowym, prokuraturą, policją w sprawach dłużników alimentacyjnych,

9) prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz osób nienależnie pobierających świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

10) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,

11) prowadzenie rozliczeń zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich podział,

12) rozpatrywanie wniosków , zamawianie i wydawanie Kart Dużej Rodziny

13) przygotowywanie analiz i informacji oraz sprawozdań z realizacji zadań,

14) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt

15) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;

 1. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych obejmuje stanowiska:

 1. pracownika obsługi świadczeń rodzinnych,

 2. pracownika obsługi spraw alimentacyjnych.

 

§ 13

 

1. Do zadań Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie należy:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz problemy przemocy w rodzinie, pomocy psychospołecznej i prawnej,

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i programów edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców,

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

 5. przygotowywanie corocznie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz preliminarza wydatków związanych z realizacją programu,

 6. realizacja i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 7. przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

 8. realizacja i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

 9. przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 10. realizacja i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 11. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji gminnych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

 12. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenia Uzależnień oraz z innymi jednostkami zajmującymi się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 13. udzielanie niezbędnych informacji, porad i wskazówek „w ramach pierwszego kontaktu” w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie,

 14. prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 15. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt,

 16. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

 17. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

2. Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie obejmuje :

1) stanowisko pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

2) Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą, do zadań której należy udzielanie dzieciom

pomocy i wsparcia w sytuacjach problemowych poprzez prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania Świetlicy określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Kierownika Ośrodka.

 

§ 14

 

1. Do zadań Radcy Prawnego należy:

 1. udzielanie konsultacji prawnych w zakresie realizacji statutowych zadań Ośrodka,

 2. sporządzanie opinii prawnych,

 3. przygotowywanie i redagowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów,

pism procesowych i innych dokumentów,

 1. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, decyzji, postanowień, umów,

porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy,

 1. udzielanie pracownikom Ośrodka porad i wyjaśnień w sprawach przez nich

prowadzonych, w zakresie stosowania przepisów prawa,

 1. informowanie pracowników Ośrodka o zmianach przepisów prawnych ich dotyczących,

 2. prowadzenie szkoleń pracowników Ośrodka w zakresie stosowania przepisów prawa,

 3. udzielanie porad prawnych klientom Ośrodka, w szczególności z zakresu prawa

rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

uzależnień i przemocy w rodzinie.

§ 15

 

1. Do zadań Stanowiska Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej Uczniom,

należy:

1) wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w sprawie uprawnień do dodatków

mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych, zasiłków

szkolnych,

2) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, dodatków

energetycznych, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz prowadzenie ich

rejestrów,

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom oraz przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach,

 2. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

 3. współpraca z zarządcami i administratorami budynków i mieszkań w sprawach uprawnień do dodatków mieszkaniowych,

 4. rozliczanie wykorzystania przyznanych stypendiów szkolnych na podstawie rachunków i faktur przedkładanych przez osoby uprawnione,

 5. planowanie środków finansowych na realizację świadczeń,

 6. przygotowywanie analiz i informacji oraz sprawozdań z realizacji zadań,

 7. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt,

 8. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

 9. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 

Rozdział V

Zasady podpisywania dokumentów.

 

§ 16

 

1. Do wyłącznej kompetencji Kierownika należy podpisywanie dokumentów wynikających z

udzielonych pełnomocnictw przez Burmistrza Dobrego Miasta oraz Radę Miejską, a w

szczególności:

 1. dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników,

 2. umów i porozumień,

 3. zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i poleceń służbowych wynikających z pełnienia funkcji Kierownika,

 4. zarządzeń pokontrolnych,

 5. odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników i działalności Ośrodka,

 6. pism kierowanych do organów administracji samorządowej i rządowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, sądów i prokuratury,

 7. pism i dokumentów w sprawach budżetowo-finansowych,

 8. decyzji administracyjnych w sprawach, w których posiada stosowne upoważnienia.

2. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka, dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje

Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń lub inna osoba upoważniona przez Kierownika Ośrodka , w granicach udzielonych upoważnień.

 

§ 17

 

1. Główny Księgowy podpisuje dekretacje dokumentów księgowych, plany, sprawozdania i

analizy finansowe, umowy i porozumienia o ile skutkują zaciągnięciem zobowiązania

finansowego.

2. Pracownicy podpisują pisma i informacje o charakterze przygotowawczym, pozostające w

zakresie ich czynności służbowych i nie przesądzające o ostatecznym załatwieniu sprawy.

 

§ 18

 

1. Pisma przedkładane do podpisu Kierownikowi Ośrodka powinny zawierać oznaczenie

pozwalające na identyfikację pracownika sporządzającego poprzez umieszczenie na

sporządzonym egzemplarzu imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika.

2. Pisma i dokumenty wymagają pieczęci nagłówkowych i imiennych.

3. Znakowanie, obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa

się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie

akt.

4. Obieg dokumentów finansowo-księgowych szczegółowo określa instrukcja obiegu

dokumentów finansowo-księgowych wprowadzona zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

 

Rozdział VI

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

§ 19

 

1. Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Ośrodka w każdy

poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.00. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolnych od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

2. Informację o terminie przyjmowania skarg i wniosków zamieszcza się na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Ośrodka oraz na stronach w biuletynie informacji publicznej Ośrodka.

 

§ 20

 

1. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez pracownika obsługi kancelarii i składnicy

akt i przechowywany jest w sekretariacie Ośrodka.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub w formie pisemnej.

3. Skargi i wnioski zgłoszone ustnie przyjmuje się sporządzając protokół przyjęcia, w którym

odnotowuje się ich treść. Protokół winien być podpisany przez wnoszącego sprawę oraz

przyjmującego zgłoszenie,

4. Skargi na działalność Ośrodka oraz Kierownika Ośrodka niezwłocznie przekazywane są do

właściwego organu celem rozpatrzenia.

 1. Skargi na pracowników Ośrodka rozpatruje Kierownik Ośrodka po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w ramach którego może wysłuchać ustnie pracownika, żądać udzielenia wyjaśnień na piśmie, zasięgnąć informacji u innych pracowników bądź też żądać wglądu do odpowiednich dokumentów.

 

 

§ 21

 

1. Szczegółowe postępowanie w sprawach skarg i wniosków określa kodeks postępowania

administracyjnego.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Kierownik Ośrodka, ustosunkowując się do

zarzutów czy wniosków oraz informując o podjętych rozwiązaniach.

 

Rozdział VII

Zasady kontroli zarządczej

 

§ 22

 

1. Ogół działań zmierzających do zapewnienia realizacji celów i zadań podejmowanych w

sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy zapewnia funkcjonujący w

Ośrodku system kontroli zarządczej.

2 . Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, w szczególności:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

 2. skuteczności i efektywności działania,

 3. wiarygodności sprawozdań,

 4. ochrony zasobów jednostki,

 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7) zarządzania ryzykiem.

3. Kierownik Ośrodka oraz Główny Księgowy podejmują działania w celu zapewnienia

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

4. Szczegółowe cele i zadania oraz elementy systemu kontroli zarządczej określa Regulamin

Kontroli Zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

 

§ 23

 

 1. Zmiana postanowień regulaminu może nastąpić w trybie obowiązującym dla jego przyjęcia.

 2. Interpretacja postanowień regulaminu należy do Kierownika Ośrodka

 3. Wszyscy pracownicy Ośrodka obowiązani są zapoznania się z postanowieniami regulaminu. Nowo przyjętych pracowników z regulaminem zapoznaje przełożony służbowy.

 4. Kierownik Ośrodka po wejściu w życie regulaminu dostosuje do niego odpowiednio zakresy czynności podległych pracowników.


  Schemat organizacyjny MOPS w Dobrym Mieście

 

Wytworzył:
Halina Fokt
Udostępnił:
Halina Fokt
(2004-03-26 16:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Halina Fokt
(2017-08-18 12:15:08)
 
 
liczba odwiedzin: 610966

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X